นโยบายสวัสดิการแรงงานและสังคม

ความสัมพันธ์ในแง่การจ้างงาน 

เรายึดมั่นในกฎระเบียบและเงื่อนไขการจ้างงานที่เคารพและปกป้องสิทธิ์ของพนักงานตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยแรงงานและประกันสังคมทั้งในระดับประเทศและสากล

การไม่เลือกปฏิบัติ

ออนสมู๊ทไทย (Onsmooth Thai) ไม่และจะไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานซึ่งรวมถึงการว่าจ้าง ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า วินัย การเลิกจ้างหรือเกษียณไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความทุพพลภาพ ความเบี่ยงเบนทางเพศ สัญชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง กลุ่มทางสังคมหรือเชื้อสายกลุ่มชาติพันธุ์

การคุกคามหรือล่วงละเมิด

พึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพและมีเกียรติต้องไม่มีพนักงานของออนสมู๊ทไทย (OnsmoothThai) คนใดที่ถูกคุกคามหรือล่วงละเมิด ทางกาย ทางใจ ทางเพศ หรือทางวาจา

แรงงานที่ถูกบังคับ

ต้องไม่มีพนักงานคนใดเป็นแรงงานที่ถูกบังคับรวมทั้งการเป็นทาสและ/หรือการค้ามนุษย์ แรงงานถูกบังคับ แรงงานตามสัญญาและแรงงานผูกมัดหรืออื่นๆ พนักงานของออนสมู๊ทไทย (Onsmooth Thai) ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรับจ้างหรือขอยุติการจ้างงานได้อย่างอิสระ

แรงงานเด็ก

ไม่มีการจ้างงานผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีหรือมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ผู้จบการศึกษาภาคบังคับอย่างใดอย่างหนึ่ง

อิสรภาพในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานและการเจรจาต่อรองร่วมกันระหว่างฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้าง

ออนสมู๊ทไทย (Onsmooth Thai) ตระหนักและเคารพในสิทธิ์ของพนักงานในเรื่องอิสรภาพในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานและการเจรจาต่อรองเป็นหมู่คณะ

สุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม 

ออนสมู๊ทไทย (Onsmooth Thai) มุ่งมั่นที่จะจัดให้มีสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บเนื่องด้วยสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานหรือเป็นผลมาจากปฏิบัติการของลูกจ้างในโรงงาน ออนสมู๊ทไทย (Onsmooth Thai) ได้นำมาตรการที่น่าเชื่อถือมาใช้เพื่อบรรเทาผลกระทบในทางลบที่สถานที่ทำงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมให้น้อยลง

ชั่วโมงทำงาน

ออนสมู๊ทไทย (Onsmooth Thai) ยึดมั่นตามเวลาทำงานปกติและการทำงานล่วงเวลาที่อนุญาตตามกฎหมายแรงงานไทย  เวลาทำงานปกติต่อสัปดาห์จะต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง  บริษัทอนุญาตให้พนักงานพักผ่อนอย่างน้อยเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ติดต่อกันทุกๆ เจ็ดวัน  การทำงานล่วงเวลาทุกครั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยกันทั้งสองฝ่ายและได้รับค่าตอบแทนที่จ่ายให้ในอัตราพิเศษดังระบุไว้ในกฎหมายแรงงานไทย  ชั่วโมงการทำงานปกติและล่วงเวลาต่อสัปดาห์รวมแล้วจะต้องไม่เกิน 60 ชั่วโมงเว้นแต่ในกรณีพิเศษ

ค่าตอบแทน

พนักงานทุกคนของออนสมู๊ทไทย (Onsmooth Thai) มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนสำหรับเวลาทำงานปกติต่อสัปดาห์ในอัตราที่เพียงพอต่อความต้องการพื้นฐานของตนและจัดให้มีรายได้ที่เหลือจากการหักภาษีและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็น

ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบและบริการอื่นๆของเรา 

ออนสมู๊ทไทย (Onsmooth Thai) ยึดถือในมาตรฐานตามแนวปฏิบัติข้างต้นและทำงานรวมถึงจัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้จัดหาสินค้าและบริการรายอื่นๆ เฉพาะรายที่เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายที่เกี่ยวกับความเป็นทาสและการค้ามนุษย์