นโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อม

ออนสมู๊ทไทย (Onsmooth Thai) ให้คำมั่นที่จะช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นโดยยึดมั่นถึงการให้โอกาสในการจ้างงานซึ่งเป็นวิธีที่เรายึดถือปฎิบัติอยู่แล้ว นอกจากนั้นแล้วยังให้ความช่วยเหลือโดยให้การสนับสนุนกลุ่มชุมชนท้องถิ่นตลอดจนช่วยเหลือในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยังมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้

ข้อต่อไปนี้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามค่านิยมหลักในด้าน “ชุมชนและสิ่งแวดล้อม”

·  ใช้ทางเลือกในการปฏิบัติงานที่เป็นไปเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในทุกโอกาสที่ทำได้

·  พยายามทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่องในทุกแง่มุมของกระบวนการผลิตโดยพยายามที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงให้      เหลือน้อยที่สุด

·   คิดค้นหากระบวนการผลิตใหม่ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยลงอย่างต่อเนื่อง

·   ลดการใช้พลาสติกอย่างต่อเนื่อง

·   พยายามจะใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดและสูญเปล่าน้อยที่สุดในพื้นที่ปฏิบัติการของเรา

· ตอบแทนชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมโดยสนับสนุนชุมชนและองค์กรท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์     สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง

·  แสดงออกถึงความซื่อสัตย์และหลักจริยธรรมที่เราทำ

” เรามองว่าเส้นทางสู่ความยั่งยืนซึ่งเปรียบเสมือนการเดินทางซึ่งผู้มีผลประโยชน์ร่วม ทั้งซัพพลายเออร์ ลูกค้า และพนักงานทุกคนต่างก็เพิ่มระดับความคาดหวังเกี่ยวกับการทำงานและใช้ ชีวิตของตนอย่างยั่งยืนโดยต่อเนื่องสม่ำเสมอ “